პროექტები

დასრულებული პროექტები  

1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საქართველოს საბადოებიდან მოპოვებული დარიშხანის გამოყენება 3-5 ნახევარგამტარული ნაერთების მისაღებად. 2016-2018

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება. 2018-2019

3. ნორვეგიის საერთაშორისო თანამშრომლობის განათლების სფეროში. საქართველო-ნორვეგიის პარტნიორობა კლიმატის ცვლილებასა და პროგნოზირებაში. 2017-2019

4. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. თბილისის კლასიკური გიმნაზიის ავტონომიური მზის ელექტროსისტემის კვლევა. 2018-2019

5. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ქართულ წითელ ღვინოებში ანტიოქსიდანტების და მინერალური კომპონენტების კოპლექსური კვლევა ანალიზის თანამედროვე ფიზიკურ- ქიმიური მეთოდებით. 2015-2018

6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ენერგია, გარემო და მდგრადი განვითარება. 2015-2016

7. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (უმტც) - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ). მძიმე მეტალები გარემოში და ადამიანის თმებში. 2014-2016

8. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. III-V ტიპის ნახევარგამტარული შენაერთების და მათი მყარი ხსნარების ზოგიერთი ელექტრული და ოპტიკური თვისებების გამოკვლევა. 2013-2015

9. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში. რადონის ფონი სასმელ და ზედაპირულ წყლებში საქართველოს დედაქალაქ თბილისის არეალში. 2012-2014

10. FP7. მზის და კოსმოსური ამინდის ქსელი. 2011-2016

11. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ეკოლოგიური პრობლემებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება და სასმელი წყლის ხარისხის შესწავლა ქალაქ თელავში. 2015

12. თსუ. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საზოგადოების დამოკიდებულება ეკოლოგიური პრობლემებისადმი (მესტიის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე). 2015

13. EU. EU CHEMLAB-GEO პროექტის იმპლემენტაცია საქართველოში. EU cetified Chemical Laboratory Technician for Georgia. სასწავლო–საგანმანათლებლო სასერთიფიკატო პროექტი. 2012-2013

14. აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი. ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის ექსპერიმენტული ტემპერატურების და ნალექების მოდელირება საქართველოს თავზე. 2013

15. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ICTP. საგანგებო ამინდი და კლიმატური მოვლენები სამხრეთ კავკასიაში - შავი ზღვის რეგიონში 2013წ.

16. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საქართველოში საგანგებო ამინდის და ჰავის მოვლენების სიხშირე, ხანგრძლივობა და ინტენსიურობა: წარსული, აწმყო და მომავალი სცენარი 2012-2013წ.

17. Abdus salam  თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საერთაშორისო გლობალური ატმოსფერული ქიმია. საგანგებო ამინდი და კლიმატური მოვლენები სამხრეთ კავკასიაში - შავი ზღვის რეგიონში  საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ.

18. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საქართველოში საგანგებო კლიმატის მოვლენები შესწავლა და მოდელირება რეგიონალური კლიმატის მოდელით. 2012წ.

19. ფოლქსვაგენის ფონდი.  საქართველოს მთიან რეგიონებში გარემოსა და სოციალური პროცესებს შორის მრავალი ურთიერთ  დამოკიდებულების ანალიზი-  მიწის მდგრადი გამოყენების ხელშეწყობის, მიწის განვითარების და ცხოვრების ხარისხის ინტერდისციპლინური გამოკვლევა. 2011-2014წ.

20. სამოქალოქო კვლევის და განვითარების ფონდი (CRDF). ახალი MS განვითარების პროგრამა: კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება სამხრეთ კავკასიაზე აქცენტით. 2011წ.

21. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ცენტრი უკრაინაში, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. რადონის გამოყოფის  მდგომარეობა თბილისში და მოსახლეობაზე რადიოლოგიური გავლენის შეფასება. 2010-2012წ.

22. აკადემიური შვეიცარული კავკასიის ქსელი (ASCN). სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოში სოფლი თემის განვითარებაში 2010-2012წ.

23. საგარეო საქმეთა ფედერალური დეპარტამენტი შვეიცარიის საელჩო. ეკოლოგიური განათლება სკოლის მოსწავლეებისათვის და გარემოს დაცვითი მონიტორინგისათვის. 2010 წ.

24. დახურული ბირთვული ცენტრების პარტნიორობა (CNCP) . ბუნებრივი აირის ოდორანტის წარმოების ორგანიზაცია. 2010-2011წ.

25.  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. მაღალტემპერატურული ზეგამტრული მასალების გამოკვლევა დასხივებით და ლეგირებით. 2009-2011წ.

26. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. პოპულარული სამეცნიერო ლექციები საჯარო სკოლებისთვის (გეოგრაფია, ეკოლოგია და გეოლოგია) 2009 წ.

27. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. InPxAs1-x მყარი ხსნარების ფუძეზე ახალი რადიაციულად მდგრადი მასალების განვითარება. 2009-2011.

28. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ურეკ-შეკვეთილის საკურორტო ზონის რთული ეკოლოგიური და მიკროკლიმატური გამოკვლევა. 2008-2010 წ.

29. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF). IV-VI ნახევარ გამტარებში დიელექტრიკული მდგომარეობის შექმნა 2007-2009წ.

30. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. თანამედროვე მნიშვნელოვან პერსპექტიულ მასალებში (ნახევარგამტარები, ზეგამტარები და სხვა) და მათ ბაზაზე შექმნილ ნაერთებსა და ელემენtებში ფიზიკური ეფექტების გამოკვლვა. 2005-2007 წ

31. NATO-OSCE, NATO მცნიერება მშვიდობისთის ჩრდილოკავკასიის მდინარის მონიტორინგი.პროექტი 9777911 SP. 2003-2008.

მიმდინარე პროექტები 

1. 2019 წლის გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსი CARYS.  ენერგიის მართვის სისტემის დამუშავება მაღალტექნოლოგიური კონტროლერის გამოყენებით ელექტროგამანაწილებელ ქსელთან და მომხმარებელთან მიკროგენერატორების მისაერთებლად. 2020-2021. #CARYS -19-106

2. 2019 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. ქვემო ქართლის მხარეში სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის შეფასების გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის შექმნა. 2020-2023. #FR-19-14993

3. 2019 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. ნაგავსაყრელების მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიური მონიტორინგი და მოსახლეობის ჯანმრთელობის რისკების შეფასება. 2020-2022. #FR-19-5196

4. 2019 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. კლიმატის ცვლილების პროგნოზირებული ზემოქმედების შეფასება საქართველოში ძალიან მაღალი გარჩევადობის კლიმატური მოდელის გამოყენებით. № FR-19-8110

5. სოფიის უნივერსიტეტის სამცნიერო ფონდი. ურბანული სითბოს კუნძული ბულგარეთში. მიზეზები და ტენდენციები. 2019- დღემდე.

6. რუმინეთის კვლევა და ინოვაცია, (IFA). ჰავის ცვლილების გავლენა მყინვარებზე და მათთან დაკავშირებული  რისკები საქართველოს კავკასიაში.2019- დღემდე.

7. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები: გარემო, საზოგადოება , პოლიტიკა. 2018 დღემდე.